Untitled (Study V) Steel Etching, 2015

Untitled (Study V)